به مارکوپکس خوش آمدید

آنالیز جواب تست کرونا در چرخه RT-PCR در موارد COVID-19

چکیده مقاله

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

مقادیر  CT در تست کرونا به شدت با ویروس قابل کشت و احتمال عفونت ارتباط دارد.

خلاصه شواهد

مقادیر CT در تست کرونا به عنوان اندازه گیری بار ویروسی SARS-CoV-2 نشان داد که سطح SARS-CoV-2 RNA در دستگاه تنفسی فوقانی در زمان شروع علامت بیشترین بوده و بطور مرتب در طی ۱۰ روز اول پس از شروع بیماری کاهش یافته است و سپس ثابت شده است.

  • در روزهای ۲ تا ۷ از زمان شروع علائم میانگین هندسی (GM) Ct 28 بود (۹۵٪ CI 27.8 تا ۲۸.۶).
  • در هفته دوم (روزهای ۸ تا ۱۴) ، GM Ct 31 بود (۹۵٪ CI: 9.8 تا ۳۲ ؛ p <0.001 در مقایسه با هفته ۱)
  • پس از ۱۴ روز ، GM Ct 32 بود (۹۵٪ CI: 31.6-334.5 ؛ p = 0.01 در مقایسه با هفته ۱) (تفاوت معنی داری در مقادیر Ct بین روزهای ۸-۱۴ و بعد از ۱۴ روز وجود نداشت).

ویروس قابل کشت از ۱۳۳ (۴۱٪) نمونه (از ۱۱۱ مورد) جدا شد.

تشخیص ویروس قابل کشت از زمان بروز علائم به اوج خود رسید.

در ۲۴۶ نمونه از ۱۷۶ مورد علامت دار، که تاریخ شروع علائم مشخص بود، ۱۰۳ مورد (۴۲٪) از نظر کشت مثبت بودند؛ به این معنی که ۳۰ نمونه از آنها ویروس کشت شده بدون علامت بودند.

میانگین Ct از همه ۳۲۴ نمونه ۳۱ بود (دامنه بین چهارقسمی (IQR): 27.5–۳۳.۹ ؛ دامنه: ۱۷.۵–۴۱.۸). ۲۳۳ مورد (۹۲٪) غیر شدید (بدون علامت یا خفیف تا متوسط) و ۲۰ نفر (۸٪) دارای بیماری شدید (نیازمند به پذیرش در بخش مراقبت های ویژه و / یا کشنده) طبقه بندی شدند.

هیچ تفاوتی در مقادیر Ct بین کسانی که بدون علامت بودند (متوسط Ct = 31 ؛ IQR: 28-33) و افرادی که علامت خفیف تا متوسط (میانه Ct = 31 ؛ IQR: 27-35) یا شدید (متوسط Ct = 33 ؛ IQR) 28. – ۳۴) بیماری داشتند (۷۹/۰ = p) دیده نشد.

مقایسه طبقه ای موارد شدید با گذشت زمان نتیجه مشابهی را نشان داد.

مقادیر CT در هفته ۱ کمتر از هفته ۲ بود. هیچ تفاوتی در میزان مثبت بودن کشت از ۶۲ نمونه از ۶۱ مورد بدون علامت وجود نداشت: ۲۱ مورد از ۶۲ نمونه از افراد بدون علامت در مقابل ۱۱۲ از ۲۶۲ نمونه از افراد علامت دار (نسبت شانس برآورد شده (OR) = 0.66 ؛ ۹۵٪ CI: 0.34-1.31.

مشابه یافته های Bullard و همکاران و Piralla ، رابطه شدیدی بین مقدار Ct و توانایی بازیابی ویروس عفونی وجود دارد. میزان تخمین زده شده ویروس عفونی در حال بهبودی برای هر واحد افزایش در مقدار Ctr 0.67 کاهش یافت (۹۵٪ CI: 0.58-0.77).

تکثیر ویروس از ۵/۶۰ نمونه با Ct> 35 موفقیت آمیز بود. هر پنج نفر از موارد علامت دار بودند و هیچ یک بیماری سختی نداشتند. احتمال تخمین زده شده برای بهبود ویروس از نمونه های دارای Ct> 35 8٪ بود (۹۵٪ CI: 2.8٪ -۱۸٪).

شکل۲: رابطه بین مقدار RT-PCR CT و مثبت بودن کشت در تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک اثرات ، SARS-CoV-2 ، ژانویه-مه ۲۰۲۰ (n = 324)

هنگامی که شروع علائم مبتنی بر یادآوری علائم بود، مدت زمان متوسط ریزش ویروس که توسط کشت اندازه گیری می شود ۴ روز بود (IQR: 1-8 ؛ دامنه: ۱۳ تا ۱۲).

میزان مثبت بودن کشت در طول هفته ۱ نسبت به هفته ۲ به طور قابل توجهی بالاتر بود (۷۴٪ در مقابل ۲۰٪ ؛ p = 0.002).

ده روز پس از بروز علائم، احتمال کشت ویروس به ۶.۰٪ کاهش یافت (۹۵٪ CI: 0.9-31.2٪). باز هم این مشاهدات با آنچه ما قبلاً می دانستیم مطابقت دارد.

جدول ۲ در این مقاله تجزیه و تحلیل بر اساس سن و مثبت بودن ۳۲۴ مورد را گزارش می کند. از نظر گروه سنی هیچ تفاوتی در میزان مثبت بودن کشت یا مقادیر CT وجود نداشت؛ اگرچه گروه سنی جوان ۰-۲۰ سال فقط به اندازه ی ۱۴ مورد در مجموعه داده سهم داشت.

مقادیر ct در جواب pcr
مقادیر ct در جواب pcr

آنها چه کاری انجام دادند؟

این مطالعه آزمایش همبستگی بین نتایج RT PCR و آستانه چرخه (CT) و روز شروع علائم و احتمال کشت زنده SARS CoV-2 را در ۳۲۴ نمونه از ۲۵۳ مورد مثبت گزارش کرده است (از مجموعه اصلی ۷۵۴ نمونه URT از ۴۲۵ موارد علامت دار که مثبت بودند).

تمام نمونه ها باید مربوط به یک روز روشن از شروع علائم و نمونه برداری باشد. نمونه های آن شامل ترشحات بینی، گلو، ترکیب بینی و گلو، و حلق بود. آسپیرات های حلقی توسط پرسنل یا ترشحات بینی خود شخص نمونه گرفته شده بودند. PCR ژن RNA پلی مراز به نام RdRp را هدف قرار داد. شواهد اثر سیتوپاتیک در سلولهای Vero کشت شده با حضور SARSCoV-2 توسط رنگ آمیزی نوکلئوپروتئین به روش ایمونواسی آنزیم بر روی سلولهای آلوده تایید شد.

روایی و پایایی پژوهش

نویسندگان به طور خاص اظهار داشتند که نمی توانند از شرایط جمع آوری یا بروز علائم کاملاً مطمئن باشند. اما در متن به نظر می رسد که گفته های قبلی آنها مبنی بر اینکه همه نمونه ها از موارد علامتی گزارش شده است که نمونه ها “از طیف وسیعی از سناریوها از جمله نظارت بر کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی، افراد علامت دار به عنوان بخشی از پاسخ اپیدمی اولیه و نمونه های به دست آمده آزمایش شده اند، مغایرت دارند. در تحقیقات شیوع بیماری، انتخاب موارد بدون علامت از طریق ترشحات افراد در حال تماس و یا آزمایشگاه / خانواده / خانه بود.”

جواب تست کروناچه چیز دیگری را می بایست در نظر بگیرم؟

این مطالعه بخشی از شواهد در حال رشد است که ارتباط علائم را با مقادیر PCR و عفونت نشان می دهد.

منبع : cebm.net

مجله مارکوپکس

آخرین مقاله‌ها

یکپارچه سازی RIS-PACS
مجله مارکوپکس

یکپارچه سازی RIS/PACS

یکپارچه سازی RIS/PACS RIS و PACS هر کدام نقش‌ جداگانه‌ای در اکوسیستم درمان ایفا می کنند، اما یکپارچه سازی این دو سیستم و ترکیب قابلیت

سیستم اطلاعات رادیولوژی
مجله مارکوپکس

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار تصویربرداری از اهمیت بسیاری در خدمات درمانی برخوردار است، و در تشخیص و درمان اکثر موارد پزشکی کمک

مجله مارکوپکس

Hanging Protocol

پروتکل نمایش Hanging چیست؟ پروتکل Hanging در زمینه تصویربرداری پزشکی، به محموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی اشاره دارد که نحوه چیدمان نمایش تصاویر پزشکی را

تازه‌های مارکوپکس

به دنبال مطلب خاصی هستید؟