پروتکل DicomMpeg4 چیست و چه مزایایی دارد؟

stream عبارت است از انتقال مداوم فایل‌های صوتی یا تصویری از سرور به یک درخواست کننده (client).

در برنامه‌ نویسی، منظور از stream جریانی از داده‌هاست که از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود و به این فرآیند streaming گفته می‌شود.