به مارکوپکس خوش آمدید

مائده توانای

مائده توانای

مقالات منتشر شده

سونوگرافی کلیه چیست؟

سونوگرافی کلیه یه روش تشخیصی غیرتهاجمیست که با تولید تصاویر برای ارزیابی اندازه ، شکل و موقعیت کلیه ها و همچنین ارزیابی جریان خون در

مطالعه بیشتر

به دنبال مطلب خاصی هستید؟