نسل جدید PACS

تأمین نیازمندی‌های مراکز پزشکی و توانمندسازی آنان برای انجام سریع و دقیق عملیات سنگین

Metric

دسترسی کامل پزشکان، مدیران، برنامه ریزان و حتی بیماران از هر مکان و در هر زمان

directMedia

کاهش هزینه ها و مکاینزاسیون فرآیندها به کمک ذخیره سازی بر روی سی دی

diPacs

تسهیل امور مراکز تصویربرداری پزشکی از طریق مکانیزاسیون امور پیچیده

آخرین اخبار مربوط به مارکوپکس را در این بخش مطالعه نمایید.