Translating Radiology Reports into Plain Language using ChatGPT

ChatGPT و ترجمه گزارش‌های رادیولوژی به زبان ساده (قسمت اول)

ChatGPT به دلیل توانایی‌های بیان و استدلال انسان‌مانندش توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله، ما امکان استفاده از ChatGPT را در آزمایش‌های مربوط به استفاده از ChatGPT برای ترجمه گزارش‌های رادیولوژی به زبان ساده، برای بیماران و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی بررسی می‌کنیم تا برای بهبود مراقبت‌های بهداشتی آموزش ببینند. ارزیابی …

ChatGPT و ترجمه گزارش‌های رادیولوژی به زبان ساده (قسمت اول) ادامه »