AI chatbots

چالش های نظارتی مرتبط با استفاده از چت ربات‌های هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی چیست؟

نظر شما در مورد چالش های نظارتی مرتبط با استفاده از چت ربات های هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی چیست و فکر می کنید چگونه می‌توان با این چالش‌ها مقابله کرد؟ این مقاله به مفاهیم استفاده از ربات‌های گفتگوی هوش مصنوعی مدل زبانی بزرگ  large language model (LLM) در مراقبت‌های بهداشتی، به‌ویژه نقش بالقوه …

چالش های نظارتی مرتبط با استفاده از چت ربات‌های هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی چیست؟ ادامه »