سیستم‌های مدیریت دوز

سیستم‌های مدیریت دوز (DMS) برای بیماران و کاربران تجهیزات اشعه ایکس

دستگاه‌های تصویربرداری به فراخور نوع کارکرد آن‌ها، دوز اشعه‌های مختلفی به بیماران، همراه بیماران، رادیولوژیست‌ها و سایر پزشکانی که در تخصص‌هایی کار می‌کنند که رویه‌های عملیاتی اصلی آن‌ها شامل استفاده از پرتوهای یونیزان است، وارد می‌کنند. روش‌های استانداردی برای جمع آوری و دسته بندی و گزارش‌دهی روی دوز اشعه وجود دارد. تاثیر دوز پرتو بر …

سیستم‌های مدیریت دوز (DMS) برای بیماران و کاربران تجهیزات اشعه ایکس ادامه »