سونوگرافی کلیه چیست؟

سونوگرافی کلیه یه روش تشخیصی غیرتهاجمیست که با تولید تصاویر برای ارزیابی اندازه ، شکل و موقعیت کلیه ها و همچنین ارزیابی جریان خون در آنها ، استفاده می شود. سونوگرافی از از مبدلی استفاده کرده که امواج صوتی را با فرکانسی به قدری زیاد که شنیده نمی شوند ، ارسال می کند. این مبدل …

سونوگرافی کلیه چیست؟ ادامه »