تاثیر اضطراب و افسردگی بر تراکم استخوان

مطالعات بالینی نشان داده است که تراکم مواد معدنی استخوان در بیماران مبتلا به اضطراب یا افسردگی کمتر از سایر افراد است. مغز، فرمانده بدن، سیگنال های خارجی را دریافت و پردازش می کند و سپس دستورالعمل ها را به استخوان های محیطی می فرستد. اما چگونه اضطراب باعث کاهش تراکم مواد معدنی استخوان می …

تاثیر اضطراب و افسردگی بر تراکم استخوان ادامه »