سیستم اطلاعات رادیولوژی چیست؟

اجرای یک عمل رادیولوژی موفقیت آمیز به زمان، توجه زیاد و هم چنین تعداد بی شماری از اجزا برای پیگیری نیاز دارد. روش هایی که به سیستم های مبتنی بر بوروکراسی برای سازماندهی کار خود و نگهداری پرونده های بیماران متکی هستند، در مقایسه با روش های رقابتی رادیولوژی که از فناوری مدرن در قالب …

سیستم اطلاعات رادیولوژی چیست؟ ادامه »