رشد تصاویرِ پزشکی به سرعت در حال افزایش است!

رشد تصاویرِ پزشکی به سرعت در حال افزایش است و بدون شک تصویربرداری پزشکی مهمترین روش تشخیص بیماری‌های بالینی در پزشکی مدرن است. تصویربرداری پزشکی به معنی دستیابی به تصاویر داخلی بدن یا بخشی از بدن انسان، برای درمان پزشکی یا تحقیقات است. این یکی از مهمترین مراحل در روند پزشکی است. رشد تصاویرِ پزشکی …

رشد تصاویرِ پزشکی به سرعت در حال افزایش است! ادامه »