۶ دلیل درتایید اینکه سلامت الکترونیک ( Telehealth) اکنون از هر زمان دیگری مهمتر است

سلامت الکترونیک (Telehealth) درحین یک بحران جهانی بهداشت، یک حلقه نجات ارائه داده است. رشد ناگهانی سیستم عامل می تواند پیامدهای دائمی داشته باشد.با گسترش COVID-19، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای محافظت از بیماران و کارمندان از سلامت الکترونیک (Telehealth) استفاده می کنند. براساس یک نظرسنجی از انجمن مدیریت گروه پزشکی، ۹۷ درصد از …

۶ دلیل درتایید اینکه سلامت الکترونیک ( Telehealth) اکنون از هر زمان دیگری مهمتر است ادامه »