تفاوت بین تمام روش‌های تصویربرداری پزشکی چیست؟

تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که بین تمام روش های تصویربرداری پزشکی و اسکن‌های مختلف سر (Xray ، CT ، MRI ، MRA ، اسکن PET) و آنچه آنها از درون سر نشان می‌دهند چه تفاوتی وجود دارد؟       X-ray: این روش فقط استخوان جمجمه را نشان می‌دهد. خود مغز مشاهده نمی‌شود. …

تفاوت بین تمام روش‌های تصویربرداری پزشکی چیست؟ ادامه »