هنگام مصرف مخدر چه اتفاقی برای مغز شما می افتد؟

مواد مخدر از مواد شیمیایی ساخته می شوند که بسیار مشابه مواد شیمیایی موجود در سیستم ما هستند. مواد، نحوه ارسال، دریافت و پردازش اطلاعات سلولهای عصبی را تغییر می دهند. آنها این کار را با تقلید از پیام رسانهای شیمیایی طبیعی مغز با تحریک بیش از حد “مدار پاداش” مغز  غرقاب کردن مغز با …

هنگام مصرف مخدر چه اتفاقی برای مغز شما می افتد؟ ادامه »