آیا نهاد درمانی شما به فناوری اطلاعات مبتنی بر مصرف نیاز دارد؟ 

یک مدل پرداختی مبتنی بر مصرف می‌تواند برای فناوری ابری و دیگر فناوری اطلاعات در وقت و هزینه صرفه جویی کرده و به تیم ها این اجازه را بدهد تا مراقبت‌های ویژه را توسعه دهند.  درحالی که نهادهای درمانی در میان کاهش درآمد و افزایش ترافیک بیماران در طول دوران COVID-19 در حال تلاش برای رسیدن به راهکار مناسبی …

آیا نهاد درمانی شما به فناوری اطلاعات مبتنی بر مصرف نیاز دارد؟  ادامه »