اگر نتیجه آزمایش PCR تست COVID-19 شما مثبت باشد، آیا ناقل هستید؟

تشخیص PCR ویروس ها تا زمانی که صحت آن قابل درک باشد، مفید است: ظرفیت تشخیص RNA را به مقدار چند دقیقه فراهم می کند، اما اینکه RNA ویروس عفونی را نشان می دهد یا نه، روشن نیست.در طی بررسی شواهد باز انتقال Covid-19 از طریق مدفوع دهانی، متوجه شدیم که چگونه تعداد کمی از …

اگر نتیجه آزمایش PCR تست COVID-19 شما مثبت باشد، آیا ناقل هستید؟ ادامه »