پنج روش پاسخگویی به حوادث امنیتی که به نفع تیم های درمانی می باشد.

یک برنامه ی جامع و آگاهانه می تواند از کنترل وضعیت اضطراری امنیت سایبری با دقت و سرعت ، اطمینان حاصل کند. ما کودکی آموزش می بینیم هنگامی که خانمان در حال آتش سوزی بود ، چه کنیم. پیام رسانی ساده آموزشی که با گذشت زمان تقویت می شود ، پاسخی همگانی را فراهم کرده …

پنج روش پاسخگویی به حوادث امنیتی که به نفع تیم های درمانی می باشد. ادامه »