Marcopacs-Worklist-Broker

Worklist Broker

بروکر

حلقه مفقوده جهت اتوماسیون کامل مراکز درمانی را فراهم می نماید. در واقع ارتباطی دو طرفه بین دستگاه تصویر برداری و سیستم اطلاعات درمانی مرکز را بوجود می آورد که با پیاده سازی آن، اطلاعات بصورت مکانیزه روی دستگاه تصویر برداری بارگذاری شده و کارشناس تصویربرداری نیازی به ورود اطلاعات بصورت دستی نخواهد داشت. این روال علاوه بر کم کردن خطای کارشناس، شناسه یکتایی بین سیستمها بوجود می آورد به نحوی که با داشتن همان ID بیمار در تمام سیستمهای مختلف HIS و پکس میتوان خدمات رسانی بیمار مورد نظر را رهگیری نمود. از طرف دیگر با تامین سرویس MPPS برای مرکز امکان اعلام اتوماتیک اتمام فرایند تصویر برداری به سیستم HIS را فراهم می نماید، به نحوی که بلافاصله پس از اتمام فرایند تصویر برداری مجموعه اطلاعات و وضعیت حاصله از طریق مودالیتی برای سیستم Broker و سپس برای سیستم HIS ارسال می شود. بدین ترتیب، همواره آخرین وضعیت تصویر برداری بیمار بدون نیاز به دخالت کاربر یا کارشناس بخش تصویر برداری، و بطور اتوماتیک در سیستم HIS ثبت خواهد شد.