مجموعه محصولات اين شرکت در کنار يکديگر، مي تواند کليه نيازهاي ارتباطي   On-Line يک مرکز درماني مستقل يا مجموعه خدمات درماني بسيار بزرگ را پوشش دهد.

Worklist Broker

بروکر

حلقه مفقوده جهت اتوماسيون کامل مراکز درماني را فراهم مي نمايد. در واقع ارتباطي دوطرفه بين دستگاه تصوير برداري و سيستم اطلاعات درماني مرکز را بوجود مي آورد که با پياده سازي آن، اطلاعات بصورت مکانيزه روي دستگاه تصويربرداري بارگذاري شده و اپراتور نيازي به ورود اطلاعات بصورت دستي نخواهد داشت