Marcopacs-dipacs

PACS

پکس

در واقع سيستم diPacs به عنوان هسته مرکزي PACS مرکز درماني عمل کرده، و ذخيره و مديريت تصاوير و اطلاعات را بطور متمرکز فراهم مي آورد. براي اين امر، پس از نصب سيستم diPacs لازم است تا مشخصات diPacs در کليه موداليتيهاي مرکز (CT, MR, XA, US )… ,تعريف شود و کليه تصاوير و exam هاي عمليات تشخيصي به سيستم diPacs ارسال مي گردد. سيستم diPacs به محض دريافت تصاوير، آنها را ضبط و ثبت نموده و Worklist را بروز رساني مي کند. همچنين سيستم diPacs مي تواند بصورت Real-time تصاوير دريافتي را در اختيار کاربران شبکه قرارداده و متخصصين در دفتر کار خود براحتي به کليه اطلاعات دسترسي خواهند داشت. ضمن اينکه درصورت وجود تعداد بسيار زياد بيمار در سيستم diPacs ، بصورت اتوماتيک عمليات آرشيو روي DVD صورت پذيرفته، و در آينده درصورت نياز به رجوع به تصاوير قابلImport به سيستم مي باشد. همچنين در صورت فراهم بودن ارتباط با شبکه جهاني اينتزنت، متخصصين و کاربران تصاوير را از هرنقطه به دو روش diVision يا WebBased دريافت مي کنند.

ویژگی های مارکوپکس:

- پشتیبانی از نام فارسی بیمار در صورت ارتباط با HIS

- فشرده سازی همزمان Auto-Routing

- قابلیت دریافت و مدیریت گزارشها

- مدیریت فضای حافظه

-تعیین سطوح دسترسی کاربران

-یکپارچه سازی با HIS و RIS

Marcopacs