پرینتر سرور - MARCO PACS- مارکو پکس

پرینتر سرور diScript

سيستم diScript جايگزين فيلم پرينترهاي قديمي است، به نحوي که تصاوير ارسالي از موداليتي ها را بجاي فيلم راديولوژي روي کاغذ A3 يا A4 پرينت مي کند، که علاوه بر کاهش هزينه هاي درماني مرکز مي تواند به عنوان کمک تشخيص به همراه CD تحويل بيمار گردد.این سیستم امکان بهبود کیفیت تصاویر، درج مشخصات مرکز روی کاغذ پرینت شده را فراهم می آورد به نحوی که در صورت بکارگیری پرینترهای با DPI بالا میتواند خروجی های بسیار با کیفیت و قابل رقابت با فیلم را بوجود آورد.