سامانه SkyWeb - MARCO PACS- مارکو پکس

سامانه  SkyWeb -مجموعه خدمات درمانی

مجموعه های خدمات درمانی که از چندین مرکز درمانی تشکیل شده اند، نیازمند استقرار راهکاری یکپارچه برای دسترسی واحد به کلیه مراکز تحت پوشش هستند به نحویکه تنها با دسترسی به یک درگاه واحد و در یک جستجوی ساده کلیه سوابق بیماران و گزارشهای مورد نظر را بصورت یکتا مشاهده کنند. راهکار SkyWeb این امکان را فراهم میاورد که متخصصین و کاربران وابسته به یک مجموعه خدمات درمانی، بدون دغدغه از اینکه بیماران در کدام یک از مراکز تحت پوشش تصویر برداری شده اند، و تنها با ارتباط با درگاه SkyWeb ، سوابق بیماران را مشاهده کنند و تمامی امکانات METRIC را در اختیار داشته باشند.بیمارستان های آموزشی و درمانی، مرامز بهداشت و درمان، درمانگاه ها، پزشکان مستقر در مطب، و حتی خود بیماران قابلیت استفاده از این سامانه را تحت مدیریت مرکزی و با سطوح دسترسی تعریف شده خواهند داشت.