لیست کاری دستگاه تصویربرداری   Worklist Server Broker-مارکو پکس

لیست کاری دستگاه تصویربرداری   Worklist Server) Broker)

حلقه مفقوده جهت اتوماسیون کامل مراکز درمانی را فراهم می نماید. در واقع ارتباطی دو طرفه بین دستگاه تصویر برداریو سیستم اطلاعات درمانی(پذیرش تصویربرداری) مرکز را بوجود می آورد و با پیاده سازی آن، اطلاعات بصورت مکانیزه روی دستگاه تصویر برداری بارگذاری شده و کارشناس تصویربرداری نیازی به ورود اطلاعات بصورت دستی نخواهد داشت.این روال علاوه بر کم کردن خطای کارشناس تصویربرداری در ورود اطلاعات نظیر کد بیمار و یا نوشتن سلیقه ای نام و مشخصات بیمار به صورت انگلیسی، شناسه یکتایی بین سیستمها بوجود می آورد به نحوی که با داشتن همانID بیمار در تمام سیستمهای مختلف نظیر HIS و پکس، می توان خدمات رسانی بیمار مورد نظر را رهگیری نمود.