سامانه Skyweb

پروانه ساخت وسیله پزشکی
فوریه 24, 2018
سامانه rs
فوریه 25, 2018
مجموعه هاي خدمات درماني که از مجموع چندين مرکز درماني تشکيل شده اند نيازمند داشتن راهکاري يکپارچه براي دسترسي واحد به کليه مراکز تحت پوشش هستند به نحويکه تنها با دسترسي به آن درگاه واحد و در يک جستجوي ساده کليه سوابق بيماران و گزارشهاي مورد نظر را بصورت يکتا مشاهده کنند. راهکار SkyWeb اين امکان را فراهم مياورد که متخصصين و کاربران وابسته به يک مجموعه خدمات درماني، بدون دغدغه از اينکه بيماران در کدام يک از مراکز تحت پوشش تصوير برداري شده اند، و تنها با ارتباط با درگاه کلاد، سوابق بيماران را مشاهده کنند و تمامي امکانات METRIC را در اختيار داشته باشند.

مشاهده کاتالوگ: skyweb