مجموعه محصولات اين شرکت در کنار يکديگر، مي تواند کليه نيازهاي ارتباطي   On-Line يک مرکز درماني مستقل يا مجموعه خدمات درماني بسيار بزرگ را پوشش دهد.