سیستم تبادل گزارش ها

پرینت سرور
فوریه 24, 2018
بروکر
فوریه 24, 2018
با توجه به اينکه خروجي عمليات تشخيصي در نهايت در قالب Report توسط متخصص پياده سازي ميشود، ارائه راهکارهاي مناسب در اين رابطه ضروري است.در اين رابطه سيستم هاي مارکوپکس امکان Reporting با قابليتهاي زير را فراهم ميآورد
  •  Text: که شامل جستجوي متني، دسته بندي و تگ کردن نيز ميباشد
  • Voice
  •   Image/File Attach : که در واقع شامل هرگونه فايل مورد نظر پزشک / متخصص
  • جهت attach شدن به سوابق بيمار به عنوان بخشي از گزارش است.
از سوي ديگر در بسياري از مراکز گزارش نويسي در سيستم HIS صورت ميگيرد و بايد روالي براي تبادل گزارش با سيستم هاي HIS نيز وجود داشته باشد.
محصول ReportLink ، امکان تبادل دوطرفه گزارش ها بين سيستم پکس به HIS را فراهم مياورد.

مشاهده کاتالوگ: ReportLink

مشاهده کاتالوگ:Voice recorder & footpedal