پرینت سرور

سیستم چاپ و نشر خودکار مدیا
فوریه 24, 2018
سیستم تبادل گزارش ها
فوریه 24, 2018
سيستم diScript جايگزين فيلم پرينترهاي قديمي است، به نحوي که تصاوير ارسالي از موداليتي ها را بجاي فيلم راديولوژي روي کاغذ A3 يا A4 پرينت مي کند، که علاوه بر کاهش هزينه هاي درماني مرکز مي تواند به عنوان کمک تشخيص به همراه CD تحويل بيمار گردد.اين سيستم امکان بهبود کيفيت تصاوير، درج مشخصات مرکز روي کاغذ پرينت شده را فراهم مي آورد به نحويکه در صورت بکارگيري پرينترهاي با DPI بالا ميتواند خروجي هاي بسيار با کيفيت و قابل رقابت با فيلم را بوجود آورد.

مشاهده کاتالوگ: diScript